Založenie a vznik s.r.o. Ezmluva odpísaním spoločenskej zmluvy, resp. spísaním zakladateľskej listiny. Spoločnosť môže založiť aj jedna osoba, avšak najviac môže mať maximálne 50 spoločníkov. Vzniká dňom zápisu do Obchodného registra. Práva a povinnosti spoločníkov upravuje Spoločenská zmluva, pričom ak je zakladateľ iba jeden, jeho povinnosti upravuje Zakladateľská listina. Ručenie spoločníkov je obmedzené do výšky nesplateného vkladu zapísaného do Obchodného registra a spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom.

S.r.o

Základné imanie je pri s.r.o. povinné, ide vlastne o súhrn kapitálových vkladov spoločníkov, ktorého hodnota je aspoň 5000 eur. Čo sa týka vkladu spoločníka, ten je tiež povinný vo výške minimálne 750 eur, pričom môže mať peňažnú aj nepeňažnú formu. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra musí byť každý peňažný vklad naplnený aspoň vo výške 30 % vkladu. Celková hodnota splatených vkladov musí byť minimálne vo výške 50 % zo zákona stanovenej výšky 5000 eur, t.j. aspoň 2500 eur. V prípade jedného zakladateľa sa musí základné imanie zaplatiť v plnej výške (5000 eur). Ak sa pri vzniku spoločnosti nezaloží Rezervný fond, z príplatkov spoločníkov nad výšku vkladov, je spoločnosť povinná vytvoriť ho z čistého zisku vykázaného v riadnej, účtovnej uzávierke, a to vo výške minimálne 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

Sro

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa skladá z niekoľkých orgánov a to z:

  • Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti a jeho členmi sú všetci spoločníci
  • Dozorná rada – je kontrolným orgánom vo vzťahu ku konateľom, pričom konateľ nemôže byť členom dozornej rady, jej členov volí valné zhromaždenie a mali by byť aspoň traja
  • Štatutárny orgán – tvorí ho jeden alebo viac konateľov, ktorí sú poverení vedením spoločnosti,

S.r.o. zaniká vymazaním z Obchodného registra, čomu predchádza zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie. Pri zrušení spoločnosti likvidáciou majú spoločníci nárok na likvidačný zostatok, ktorý sa delí podľa splatených vkladov.